Karolinka

Status: Město
Rozloha: 4 215 ha
Počet obyvatel k 31.12.2013: 2 637
Nadmořská výška: 483 m.n.m.
První písemná zmínka: 1951
PSČ: 756 05
Web: www.karolinka.cz

 

V sekci FOTOGALERIE naleznete fotografie obce

 

 

Historie obce a významné osobnosti:

Území dnešní Karolinky patřilo již od prvních známých písemných zmínek ke vsetínskému panství. Na počátku 16. století byla nejvýchodnějším sídlem panství ves Hovězí. Poměrně rozsáhlý prostor mezi Hovězím a hranicí Moravy, tvořenou hřebenem Javorníků, dosud nebyl osídlen. Při jeho hospodářském využívání se vsetínští občas střetávali s poddanými a majiteli sousedního panství Povážská Bystrica. Na obou stranách v těchto sporech bývali i mrtví. Podmínky pro osídlování tohoto úseku moravsko - uherského pohraničí byly příznivější až v polovině 17. století, kdy zde vznikly nové vsi Zděchov, Halenkov a Nová dědina.
Z hlediska historie Karolinky má zásadní význam posledně jmenovaná ves. Nová dědina vznikla roku 1649 a podle jména manželky zakladatele, tehdejšího majitele vsetínského panství, byla nazývána také Rozínkov, později Hrozenkov. Od začátku 19. století se jmenuje Nový Hrozenkov.
V roce 1842 žilo v Novém Hrozenkově 3188 obyvatel a obec měla téměř čistě zemědělský charakter. V celkovém počtu 409 domů bylo 679 bytových stran, z nichž 674 se živilo zemědělstvím, 2 řemeslem a 3 veřejným úřadem. Obyvatelé Nového Hrozenkova v uvedeném roce chovali 74 koní, 226 volů, 762 krav, 200 telat a jalovic, 400 vepřů a 2069 ovcí.
V letech 1861-62 nechal postavit na východním okraji Nového Hrozenkova podnikatel Salomon Reich sklárnu, nazývanou Karolinina huť. Hlavním odbytištěm výrobků z huti - broušeného skla a cylindrů na petrolejové lampy - byla Vídeň a oblast Haliče. Součástí sklárny byla také pila na pravém břehu Bečvy v místech nynější mateřské školy. Výstavba závodu brzy podnítila další stavební činnost v jejím okolí a vznik nových živností. Prosperující huť byla motorem industrializace a růstu životní úrovně v celém mikroregionu zejména v období do světové hospodářské krize, jejíž citelné následky byly překonávány po dlouhou dobu. Celkem logicky byla proto nová místní část obce Nový Hrozenkov pojmenovaná po sklárně - Karolinina Huť.
Situace po druhé světové válce přející radikálním změnám využili občané průmyslové východní části Nového Hrozenkova k prosazení rozdělení obce. Vznikla tak 1. ledna 1949 samostatná Karolinina Huť, která byla zanedlouho - 21. června 1951 - přejmenována na obec Karolinka.
Karolinka se hned od svého osamostatnění měnila doslova před očima. Postupně se zbudoval vodovod, kanalizace, čistička odpadních vod, veřejné osvětlení, chodníky, místní komunikace, řada veřejných budov a nemalá pozornost byla věnována i výstavbě bytů, které se nejdříve ujaly sklárny a později i obec.
Stavba přehrady (1975 - 1986) se stala dalším významným mezníkem v historii obce, který ovlivnil zásadním způsobem podobu Karolinky, když se v krátké době postavilo 12 panelových domů se 144 byty a řada rodinných domů v lokalitě "Bařiny" z důvodu přestěhování obyvatel zaplaveného údolí. Zároveň byla rozšířena obchodní síť a služby. Dnes zásobuje tato přehrada pitnou vodou velkou část okresu Vsetín a částečně Zlín.
V posledních deseti letech byla obec plynofikována, což přispělo ke zlepšení ovzduší zejména v zimním období. Byl vystavěn lesní hřbitov se smuteční obřadní síní a kostel Panny Marie Karmelské. Návštěvníci kostela mohou zhlédnout největší dřevěnou sochu Madony v České republice (253 cm).
V roce 1995 byl obci přidělen znak a prapor, kde je skleničkou znázorněna tradiční sklářská výroba. Modré vlnky se stříbrnou konturou, respektive modré pásy na praporu, znázorňují přehradu na pitnou vodu v údolí Stanovnice a zelené pozadí znázorňuje přírodu - hory Javorníků a Beskyd.
V roce 1998 získala Karolinka statut města.

 

Poloha a přírodní bohatství:

Karolinka je situována v malebném údolí podél řeky Vsetínské Bečvy ve východní části okresu Vsetín. Střed obce leží v nadmořské výšce 485 m a nejvýše položeným místem je Malý Javorník (1019,2 m). Katastr města je ze severu obklopen Vsetínskými vrchy a z jihu Javorníky. Lesy pokrývají 70,9% plochy a v rámci okresu Vsetín zaujímá z hlediska lesnatosti město druhé místo. Z hlediska přírodního se nejzachovalejší lesní porosty nacházejí v jižních částech údolí Stanovnice, dále v Raťkově a Kobylské. V údolí Stanovnice se nachází největší nádrž v okrese (rozloha 50 ha), která je zdrojem velmi kvalitní pitné vody pro okresy Vsetín a Zlín. Celý katastr leží na území CHKO Beskydy. Z maloplošných zvlášť chráněných území byly v roce 1999 vyhlášeny tři, a to Přírodní památka Vachalka, Přírodní památka Smradlavá a Přírodní památka Skálí. Zachovalé ochranářsky hodnotné pastviny a louky se nacházejí nad Pluskovečkem, nad Raťkovečkem, v Malé Kobylské, mezi Raťkovem a Kobylskou, v Bzovém a ve Stanovnici.

 

Kulturní dědictví a pamětihodnosti:

Vznik obce se datuje k 20. září 1949, kdy došlo k oddělení místní části Karolinina Huť (v roce 1951 přejmenované na obec Karolinka) od obce Nový Hrozenkov. Současně jsou počátky města Karolinky spojeny s podnikatelskou činností židovské rodiny Reichů, kteří jsou dle historických pramenů považováni za zakladatele sklárny, což je jeden z hlavních symbolů města. Karolinská sklárna (dnes Crystalex Nový Bor a.s.) s více jak 140 letou tradicí tvořila po celá léta zdroj obživy pro mnoho lidí v Karolince a okolí. V Karolince bylo v srpnu 2014 slavnostně otevřeno Muzeum sklářství. Nachází se zde také galerie akademického malíře Jiljího Hartingera, v budově městského úřadu stojí za shlédnutí stálá expozice skla. V Raťkově se nachází rodový shluk dřevěných valašských chalup, který byl v roce 1962 zapsán do státního seznamu kulturních památek. V roce 1997 byl vysvěcen kostel Panny Marie Karmelské. Významným prvkem v interiéru je největší dřevěná socha Madony v ČR (253 cm) od řezbáře Ladislava Boráka. Na Jaseníkové se nachází pomník, který byl postaven na památku rodiny Orságů, kteří byli německými vojáky za 2. světové války zastřeleni a domek byl vypálen.

 

Dovolená a volný čas:

V Karolince se každoročně v srpnu pořádá Sklářský jarmark. Tradiční akcí je také pouť. Spoustu společenských a sportovních akcí, besed a setkání je organizováno sdruženími a spolky, které v Karolince působí: SDH Karolinka, Tenisový klub Karolinka o.s., Valašské národní divadlo.
V Karolince byla v zastoupení VŠB-TU Ostrava otevřena Univerzita 3. věku. Pro karolinské seniory jsou rovněž v rámci programu Moderní senior pořádány různé vzdělávací kurzy - anglický a německý jazyk, kurzy trénování paměti apod.
Obyvatelé Karolinky mohou svůj volný čas věnovat návštěvě divadla či kina nebo aktivitám v místním sportovním areálu, jehož součástí jsou kromě fotbalového hřiště také tenisové kurty.
Informace o možnostech ubytování a stravování ve městě, kulturních a jiných akcích mohou návštěvníkům poskytnout pracovníci Informačního centra, které se nachází v budově Městského úřadu. Z turisticky atraktivních míst v Karolince stojí za zhlédnutí přehrada Stanovnice, Art Gallery Jiljího Hartingera, stálá expozice skla v budově Městského úřadu, shluk dřevěných valašských chalup v Raťkově, galerie skla a keramiky Charlotta či kostel Panny Marie Karmelské. Městem prochází cyklostezka Bečva, která protíná všechny obce údolí Valašska - Horního Vsacka. Na okraji města se nachází také lyžařský areál se sjezdovkou dlouhou 1 000 m a snowparkem.